urbanisme 2015-2019
0
0
Vota!
9.Proposta d’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístic a signar per a la permuta d’uns terrenys amb l’objectiu de procedir a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa: Primer.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic a subscriure per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, ...
Resultat ple municipal
13
4
Resultat ple municipal
9
8
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
9
5
2
Resultat ple municipal
9
6
2
1
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART CINTURÓ PER LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Els propietaris dels terrenys afectats pel pas del Quart Cinturó demanen que se suprimeixi la seva afectació per les molèsties que els comporta l’actual situació, ...
Resultat ple municipal
12
3
4
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER DEMANAR DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS LES SOLUCIONS A LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT. Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al Vallès, en benefici del trànsit de persones i mercaderies amb origen i destí...
Resultat ple municipal
15
2
2
Vota!
14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. En sessió del dia 31 de maig es va estimar l’al·legació interposada pel Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa que afectava a la durada de l’a...
Resultat ple municipal
11
5
3
3
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA GUIA DE CARRERS I NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es proposa l'aprovació de nomenclatures de carrers a partir de l’informe emès per l’arquitecta municipal i de l’informe jurídic que acompanya l’expe...
Resultat ple municipal
11
3
1
5
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. Es demana a l’equip de govern que reposi l’equipament públic municipal Dipòsit de Vehicles Desenvolupament del Ple: Àlex Vega (ILFC): El que s’ha fet,...
Resultat ple municipal
4
9
2
0
3
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0539, de data 19 de febrer de 2016, es va resoldre sotmetre a informació pública la delimitació de la trama urbana ...
Resultat ple municipal
10
7
0
1
Vota!
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P (PLA DE LLERONA SUD) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 13 de juliol de 2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord d&rsquo...
Resultat ple municipal
10
5
2
0
4
Vota!
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Aprovar inicialment la modificació del text refós de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·...
Resultat ple municipal
8
4
4
1
4
Vota!
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN RELACIÓ AMB L’ESTUDI D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA. Es suspén, de conformitat amb allò previst a l’article 73.1, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reform...
Resultat ple municipal
12
4
9
0
Vota!
4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D'OBRES I D'ACTIVITAT COMERCIAL DE MERCADONA (S'unifica amb la mateixa moció que presenta el grup d'ERC com a punt 8 de l'Ordre del Dia). Atès que l’Audiència de Barcelona ha fallat sobre la querella presentada per la Fiscalia de Barcelona sobre la llicència concedida a l’establiment comercial Mercado...
Resultat ple municipal
16
7
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’ESTABLIMENT COMERCIAL DE L’EMPRESA MERCADONA UBICAT EN AQUEST TERME MUNICIPAL. Atès: Que el passat 26 de novembre la secció vuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona va dictar sentència en relació al P.A. 47/15. Que diu la sen...