tributs 2011/2015
6
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre,suposa que totes les entitats i associacions sense &...
Resultat ple municipal
9
1
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 D'OCTUBRE DE 2013. VISTOS els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 d’octubre de 2013, d’aprovació provisional de la modificació de ...
Resultat ple municipal
4
5
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2014. VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2014, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patro...
Resultat ple municipal
4
7