treball 2011/2015
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER LA CONTINUÏTAT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que tenim conveni de cessió de l’edifici municipal de les antigues casernes militars a la Generalitat de Catalunya perquè pugui impartir cursets de formació o...
Resultat ple municipal
8
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADE S EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA . La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sect...
Resultat ple municipal
10
2
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA "PREPARA" . El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITAT S . Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les pol&...
Resultat ple municipal
8
3
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ACTUACIONS PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ . Nos encontramos en el momento de mayor desigualdad social que ha vivido España en su etapa democrática actual. Cinco años de destrucción de puestos de trabajo nos han co...
Resultat ple municipal
9
1