transport públic 2011/2015
0
6
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, …I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT …. VIST l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, que es transcriu a continuació: “Primer.- APROVAR el conveni entre el Departamen...
Resultat ple municipal
3
3
3
Resultat ple municipal
5
1
4
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ . ATÈS que el Consell d’Administració de l’ATM reunitel 23 de desembre de 2013 va aprovar un increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d’una zona ha aug...
Resultat ple municipal
11