subvencions 2011/2015
6
0
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS. VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn que es considera necessari aprovar  un reglament adaptat a la realita...
Resultat ple municipal
7
2
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DE L VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS . ATÈS que les Corporacions Locals han d’aprovar una ordenança general de subvencions, de conformitat amb el què preveu l’article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de no...
Resultat ple municipal
10
1