sous 2011/2015
0
0
Vota!
RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 19 DE JULIOL DE 2012, PEL QUAL S'APROVA UNA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES, DEL PERSONAL EVENTUAL, DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS PORTAVEUS D'AQUESTS . ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords que es transcriuen íntegrament a continuació: &ld...
Resultat ple municipal
11