obres_i_serveis Ple de 31 de maig de 2018
0
0
Vota!
7.Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018. Es proposa: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’article 6 de l’Ordenança reguladora de la taxa pels ser...
Resultat ple municipal
3
7
1