rom Ple extraordinari de 11 octubre de 2017
1
1
Vota!
4 Proposta d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.. ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS PRIMER. Estimar l’al·legació primera presentada pel Grup Municipal d’Esquerr...
Resultat ple municipal
3
3