comptes municipals Ple del 30.10.2014
0
0
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÈSTEC [21] FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013. ATÈS que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llar...
Resultat ple municipal
4
5