administració local Ple del 30.10.2014
0
0
Vota!
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. VIST el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en què es resol, entre d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions ...