pressupost Ple de 25 d'abril de 2019
0
0
Vota!
6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació.. Han rebut una subvenció de la diputació de 316.000€. La subvenció que es va donar era per a fer un teatre, que ja estava iniciat pel Sr Torné. L’ajuntamen...
Resultat ple municipal
3
6
2