serveis 2015-2019
0
0
Vota!
13.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals de la Gent Gran. Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de la gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que s'oferien al llarg del 2017. Es...
0
2
Vota!
6. Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya.. Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu l’obligació de totes les administracions publiques, ...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DE LA DEROGACIÓ DEL SEU REGLAMENT MUNICIPAL. L’any 2004 es va aprovar la creació d’un registre municipal de parelles de fet, amb algunes modificacions realitzades l’any 2012. A partir de la creació a nivell...
0
0
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CONSORCI BESÒS TORDERA RELATIU AL SERVEI DE NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM. Es distingeixen dos períodes de servei, anys 2017 i 2018 i anys 2019, 2020 i 2021. Per a cada any del primer període la despesa és de 82.697,50 € i per a cada any del sego...
2
0
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. Sagafa la proposta del CONSORCI de LOCALRET i es copia per a Les Franqueses   Resultat del Ple: F. Jiménez (CIU). Garantir el progrés de l'administració el...
Resultat ple municipal
6
4
2
2
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ACONSEGUIR EL MUNICIPI D’ESPANYA MÉS RESPECTUÓS AMB ELS ANIMALS. Proposa: INSTAR al gobierno municipal para que dé impulso para la realización de las siguientes actuaciones, a través de los órganos municipales competentes y de las...
Resultat ple municipal
6
1
Resultat ple municipal
3
7
0
2
Vota!
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. El concurs l'ha guanyat SERSA per punts. Guanyen per l'oferta tècnica. També ofereixen rebaixa en el preu i comprar maquinaria antiga. FCC, que ha estat exclosa junt amb u...
Resultat ple municipal
3
6
5
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA INSTANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA A RECUPERAR LA GESTIÓ DE L'EMPRESA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA "AIGÜES TER-LLOBREGAT". Aquesta moció ha estat elaborada per la Plataforma Aigua és Vida. La Plataforma Aigua és Vida està formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ec...
Resultat ple municipal
7
2
5
0
Vota!
18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DEL PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.. El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha pronunciat recentment contra la petició d’increments de tarifes de l’empresa SOREA, SA que no ha atès les demande...
Resultat ple municipal
10
0
6
Vota!
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. S'han presentat ofertes per part de les següents empreses: - SERVEIS REUNITS, SA - VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA - TALHER, SA ...
Resultat ple municipal
3
7