sector-n 2015-2019
1
0
Vota!
3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa  aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’empresa ARAGOGAMMA, S.L. per tal de garantir e...
Resultat ple municipal
3
6
1
1
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR N DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. El contracte es licita per un preu d’11,723 milions d’€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.4501.60924 del pressupost de la Corporació. Le...
0
6
Vota!
3.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR FRANCISCO REIXACH PRUNA CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. El recurs fa una critica, en alguna de les seves parts, en la línia de LFI d'oposició a aquest model de Sector N. Argumenta que el projecte es inviable econòmicament. S...
Resultat ple municipal
3
7