regidors 2015-2019
1
0
Vota!
2. Donar compte de la renuncia del senyor German Lopez al càrrec de regidor en representació del grup IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ. Agraïment i lliurament d’una figura de l’ajuntament de Les Franqueses per part de l’alcade. Agraïment del regidor J. A. Corchado, d’en R. Bernabé, d&rsquo...
1
0
Vota!
7.Proposta d'aprovació del nomenament de membre integrant del Consell del Poble de Llerona. S’integra al Consell del Poble de Llerona el regidor de PdCAT Moisés Torres
1
1
Vota!
8.Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicació i retribució del regidor d'Obres i Serveis i Dinamització Econòmica de la Corporació. El regidor Moisés Torres assumeix la part de Dinamització Econòmica, passa del 50 al 85% de jornada de treball a l’ajuntament.
3
1
Vota!
16. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la derogació de la delegació de competències per a la imposició de sancions realitzada a favor del regidor de Seguretat Ciutadana.. ERC demana que el regidor Marín no pugui firmar les multes. La guàrdia Urbana va multar a dues persones de la JERC per penjar cartells. A partir d’aquí es presenta la m...
Resultat ple municipal
6
3
1
6
0
Vota!
2.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES. En substitució de la senyora Erica Reche Fernández que, com a regidora del grup municipal Partit dels Socialistes, va presentar la seva renúncia.
0
6
Vota!
4.- DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU TITULAR I SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ. Designació del senyor Ferran Jiménez Muñoz com a portaveu titular del grup municipal Convergència i Unió, i del senyor Francesc Colomé Tenas com a portav...
0
6
Vota!
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 646/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE. Es modifica l’ordre en què actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde de l'ajuntament: Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz Segona Tinenta d...
0
5
Vota!
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 647/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. Es modifica la direcció política de les àrees: · CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: MARINA GINESTÍ CRUSELLS · AGRICULTURA, TERRITORI...
6
0
Vota!
3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT DE DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. La senyora Rosa Maria Cassà Vila, regidora del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, formarà part dels següents òrgans col·legia...
Resultat ple municipal
10
1
7
Vota!
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1603/2015, DE DATA 30 DE NOVEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE DETERMINADES ÀREES. Modificar el Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny deixant sense efecte, a partir del dia 1 de desembre de 2015, la delegació en: POLÍTIQUES SOCIALS: ...
1
0
Vota!
20.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS. FIXACIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS
2
0
Vota!
24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE I FIXACIÓ DE LA SEVA PERIODICITAT. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE I FIXACIÓ DE LA SEVA PERIODICITAT
2
0
Vota!
26.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACI&...
0
0
Vota!
27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT