regidors 2011/2015
3
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ENDERROC DE LES OBRES DEL REGIDOR D’ESPORTS. ATÈS que l’alcalde va signar un decret donant dos mesos per enderrocar les obres il·legals fetes sense permís municipal a casa del regidor d’Esports d’aquest ...
Resultat ple municipal
6
3
2
0
1
Vota!
MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER TAL DE RELLEVAR EL REGIDOR ESTEVE RIBALTA DE TOTS ELS SEUS CÀRRECS, I SUBSTUTIR-LO PER JOSEP ANTON MARÍN. El regidor Josep Anton Marín explica que els companys del partit PSC han perdut la confiança en Esteve Ribalta i per això demanen el seu relleu com a portaveu del grup i el ces...
Resultat ple municipal
3
6
1
5
0
Vota!
PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO. El nou regidor de LFI, Àlex Vega Sabugueiro, pren el relleu de Ferran Gontan, que ha fet de regidor durant més de 10 anys.
0
0
Vota!
RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR FERRAN GONTÁN DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA . El regidor de LFI Ferran Gontán ha comparegut davant la secretaria i ha manifestat la seva voluntat de renunciar al càrrec de regidor. L'alcalde, en nom de tot l'Ajuntament, l...
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DESPESA TELEFÒNICA DELS REGIDORS I REGIDORES. ATÈS que en la revisió dels comptes anuals de l’exercici 2012 ha quedat palès que hi ha diverses factures de despesa molt elevades dels regidors i regidores del gover...
Resultat ple municipal
3
4
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ALS REGIDORS I REGIDORES. ATÈS que es va acordar en Junta de Portaveus que als regidors i les regidores de l’oposició es faria justificació del que perceben casa mes en concepte de les assist&egra...
Resultat ple municipal
10
2
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ELS COBRAMENTS DELS REGIDORS DE GOVERN PER CASAR A LES FRANQUESES DEL VALLÈS . En les ordenances Fiscals de 2012 els partits polítics de CiU, PSC, PP, ERC i UPLF van proposar a aprovar una nova ordenança Fiscal per cobrar una taxa per la celebració de cas...
Resultat ple municipal
5
4
1
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER MILLORAR L'ACCÉS A LA INFORMACI Ó ALS REGIDORS . ATÈS que l’accés a la informació és un dret fonamental per desenvolupar la tasca dels càrrecs electes. ATÈS que el ROM d’aquest ajuntament en...
Resultat ple municipal
2
4
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS . ATÈS que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LES DESPESES DESTINADES A CÀRRECS ELECTES . ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que per enguany retallarà la despesa del cost dels funcionaris públics en un 3%, a causa dels problemes econòmics i pres...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE COMPETÈNCIES CEDIDES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. ATÈS que en la sessió plenària de la corporació del passat 7/7/2011 es va aprovar la delegació de diverses atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local...
Resultat ple municipal
6
5
1
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA RETALLADA DELS SOUS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI. ATES que la greu crisi económica que esta afectant de forma importan! els recursos municipals i posant en perill el funcionament  normal deis serveis que requereix la ciutadania, ique d...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
FIXAR SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS. El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula la senyora CLAVERIA : Bona Tarda, bé el nostre vot en aquest punt apartat, el número 15, serà negatiu,...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
APROVAR LA DELEGACIÓ DE DIVERSES ATRIBUCIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. El senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula el senyor TORNÉ: Bé, no fa gaires mesos que ja vam recuperar les delegades a la Junta de Govern per aqu...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
ESTABLIR EL RÈGIM DE LA DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES. El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula la Senyora CLAVERIA: Bé, avui comencem una nova legislatura i li he de dir que, a la vista del seu discurs, so...
Resultat ple municipal
5
6