quart cinturó 2011/2015
1
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A DESAFECTAR ELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL-QUART CINTURÓ . TENINT EN COMPTE els informes emesos per la Direcció General de Carreteres en dates 8 de novembre de 2002 i 3 d’abril de 2003, pels que, entre d’altres determinacions, establ...
1
0
Vota!
SOL•LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ). VIST l’escrit RE núm. 2013/494, de data 17 de gener, presentat per la secretària accidental del Consell de la Pagesia, en què tramet l’acord adoptat pel Consell...
Resultat ple municipal
11