pressupostos 2011/2015
0
9
Vota!
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2015. VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2015, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat ...
Resultat ple municipal
3
7
1
10
Vota!
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER ALS ANYS 2015 I 2016. ATÈS que els Pressupostos Generals de la Corporació de 2015 no assoleixen l’objectiu de Regla de la Despesa, provocada per la inclusió en el Pressupost de Despeses de la ...
Resultat ple municipal
3
7
0
7
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014. VISTA la necessitat de dotar de crèdit a algunes partides que es preveuen deficitàries del pressupost vigent, així com la necessitat de crear-ne de noves per donar compliment a...
Resultat ple municipal
3
4
3
1
6
Vota!
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 275/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL APROVAR EL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DELS EXERCICIS 2015-2017. 1. ANTECEDENTS Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupost&...
1
0
Vota!
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2012. Atès que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajunt...
0
0
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011. ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2013 . VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2013, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat ...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
PROPOSTA D'ACORD DE GENERACIÓ DE CRÈDIT PEL PRÉSTEC ICO DE 7.004.315,57 € OBTINGUT EN BASE AL REIAL DEC RET LLEI 4/2012 . VIST que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termi...
Resultat ple municipal
5
3
3
0
0
Vota!
RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR inicialme...
Resultat ple municipal
5
6
1
1
Vota!
APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2012 . VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2012, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat ...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la construc...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
APROVAR ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2011. VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2011, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patro...
Resultat ple municipal
4
3
1
1
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2007. . ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
Resultat ple municipal
4
3
1
1
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2008.. ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
Resultat ple municipal
4
3
0
0
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2009. ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
Resultat ple municipal
4
3