pressupost 2015-2019
0
0
Vota!
6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació.. Han rebut una subvenció de la diputació de 316.000€. La subvenció que es va donar era per a fer un teatre, que ja estava iniciat pel Sr Torné. L’ajuntamen...
Resultat ple municipal
3
6
2
0
0
Vota!
7.Proposta d’aprovació de la modificació de les condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions previstes en els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2018. Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la disposició addicional segona Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, punt 2, 2a) i 3, de l’Or...
Resultat ple municipal
3
6
2
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici econòmic 2019. PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum del pres...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
8. Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017 Són ens comptes que des del primer moment estan manipulats, quadren perquè els fan quadrar.. Dsenvolupament del Ple: F. Jiménez (PDECAT). Formalització d’un cop ha estat exposat de manera pública. R.Bernabé (ILFC): Votarem en contra. Tots els ajunt...
Resultat ple municipal
3
4
4
0
1
Vota!
3. Proposta d’aprovació de l'acord de modificació del quadre de finançament de l’annex d’inversions del pressupostos generals de la Corporació de l’exercici 2018.. Es traslladen diners dels diferents punts del pressupost i s'augmenta l'endeutament de l’ajuntament. Desenvolupament del Ple: Votació      ...
Resultat ple municipal
3
5
2
0
1
Vota!
4 Proposta d’aprovació de l'acord de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions previstes en els pressupostos generals de la Corporació per a l’exercici 2018.. Es vol demanar un crèdit de 4.025.000€ ja que “s’ha retardat la venda de les parcel·les del Sector N”. L’import acumulat de crèdit per part del gov...
1
0
Vota!
3.Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2018-837 de data 5 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017. DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les ...
1
1
Vota!
13.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 2018. INVERSIONS 2018 I QUADRE DE FINANÇAMENT ACTUACIÓ                      &...
1
1
Vota!
2 Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.. Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i l...
Resultat ple municipal
3
1
2
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017. Pla de xoc creat per l’equip de govern. Pressupost augmenta per: - Ingressos 2016 positius - Accions de regularització i revisió en matèria tributària - Gr...
Resultat ple municipal
4
7
4
3
Vota!
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST. Davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecte...
Resultat ple municipal
9
1
0
10
Vota!
2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016. 2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016 VIST l’acord adoptat...
Resultat ple municipal
3
7
1
9
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016. APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esport i el Patronat Municipal Cultura, Educació, Inf...
Resultat ple municipal
2
8