pressupost 2015-2019
1
1
Vota!
13.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 2018. INVERSIONS 2018 I QUADRE DE FINANÇAMENT ACTUACIÓ                      &...
1
1
Vota!
2 Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.. Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i l...
Resultat ple municipal
9
1
2
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017. Pla de xoc creat per l’equip de govern. Pressupost augmenta per: - Ingressos 2016 positius - Accions de regularització i revisió en matèria tributària - Gr...
Resultat ple municipal
10
7
4
3
Vota!
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST. Davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecte...
Resultat ple municipal
15
1
0
10
Vota!
2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016. 2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016 VIST l’acord adoptat...
Resultat ple municipal
9
7
1
9
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016. APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esport i el Patronat Municipal Cultura, Educació, Inf...
Resultat ple municipal
8
8