polítiques_socials 2015-2019
1
1
Vota!
5.Proposta d'aprovació inicial de la creació del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès. Es planteja el naixement del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès (d’ara endavant PSELFV), amb l’objectiu de realitzar una tasca transversal interàree...
Resultat ple municipal
5
6
1
1
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’HABILITACIÓ D’UN ESPAI MUNICIPAL ON PUGUIN FER NIT LES PERSONES SENSE HABITATGE. Habilitar una part de les antigues casernes per poder-hi passar la nit les persones que ho necessitin: llit i banys. • Col·locar partida a pressupost 2017, tenint en compte l’in...
1
0
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN L’EXERCICI FISCAL 2017. Amb la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual. Es proposa aprovar inicialment les bases reguladores i la convocat&og...
Resultat ple municipal
11
5
1
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT. Es proposa crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, emparant-se en el previst en els articles 57 i 20.2 del Real Dec...
Resultat ple municipal
10
4
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS. La moció presenta a aprovació: El suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer aplicables i efectives les lleis ...
Resultat ple municipal
6
3
5
2
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE LA CREACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA. Es demana declarar Les Franqueses del Vallès municipi promotor de la Renda Garantida de Ciutadania. També que la Generalitat faci la promoció, estudi i difusió del conce...
Resultat ple municipal
9
4
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE PAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al dese...
Resultat ple municipal
8
2
10
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA . Atès que fa més d’un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèner...
Resultat ple municipal
9
10
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS. Primer.- Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cad...
Resultat ple municipal
9
8
1
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA “CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN MUNICIPAL”. Es demana que des de l'ajuntament: 1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions com: el Foment de l’ocupació, la implica...
Resultat ple municipal
9
8
2
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER DEMANAR A L'AJUNTAMENT ASSUMIR LES BEQUES DE MENJADOR QUE COMPLEIXEN REQUISITS PERÒ NO TENEN L'AJUT GARANTIT PER MANCA DE RECURSOS A LA PARTIDA DE LA GENERALITAT. Primer.- Que l'ajuntament assumeixi amb fons propis les beques menjador escolars del curs 2015-2016 que compleixen els requisits però no tenen l'ajut garantit per manca de recursos a...
Resultat ple municipal
9
3
0
Vota!
6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS. A partir de les alegacions de Les Franqueses Imagina d'1 d’abril de 2015 referent als destinataris d’aquesta convocatòria els infants empadronats al municipi, en edats compre...
Resultat ple municipal
10
2
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D’HORTS SOCIALS AL NOSTRE MUNICIPI. Instar al Govern Municipal a incloure el projecte d’Horts Socials en el proper pressupost general 2016 de l’ajuntament     Rafa Bernabé. No frivolitat en tr...
Resultat ple municipal
10