plantilla 2015-2019
1
0
Vota!
4 Proposta d'aprovació de l'elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, de les Franqueses del Vallès. ATÈS que durant el termini de presentació de sol·licituds, per al càrrec de jutge/essa de pau titular s’ha presentat una única sol·licitud: 2018-...
Resultat ple municipal
4
7
1
2
Vota!
7.Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018/245 de data 30 de gener, en què es resol el cessament de personal eventual. Assessor de polítiques socials Tasques: • Enllaç entre el Regidor i la Cap de l’Àrea, i • Assessor en: Atenció a Persones en Dependència, Pr...
1
0
Vota!
11.Proposta d’autorització a l’arquitecte tècnic adscrit a l’àrea d’urbanisme de compatibilitat per al desenvolupament d’altres funcions professionals fora de l’àmbit de la corporació. Demanda de compatibilitat. No s’aclareix a quina empresa anirà a treballar perquè no sigui a Les Franqueses. No es facilita la informació.
2
0
Vota!
4.Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball . Es proposa aprovar l’increment corresponent a l’ 1 % de les retribucions del personal al servei d’aquesta administració previst a la Llei de Pressupostos Generals de l&rsqu...
Resultat ple municipal
9
0
1
Vota!
9 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE PER L’AMPLIACIÓ DEL NOMBRE, I DETERMINACIÓ DE LES CARACTERISTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. Proposa: Incorporar el lloc de treball de Coordinador/a de premsa en règim de personal eventual ampliant fins a dos llocs de treball en règim de personal eventual amb les caracter...
Resultat ple municipal
4
7
5
1
Vota!
3.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat per les tasques de professional especialista d’innovació en comunicació estratègica i tecnològica, amb una ...
Resultat ple municipal
10
Resultat ple municipal
5
5
1
1
Vota!
13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L’ANUALITAT 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Proposta de crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup A1,CD 22 i CE 12.000,- Euros, a partir de la recepció d'escrit de la Direcció ...
Resultat ple municipal
11
1
2
Vota!
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. De conformitat amb el que disposa que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 de Decret...
Resultat ple municipal
1
10