LFI - treball
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER LA CONTINUÏTAT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que tenim conveni de cessió de l’edifici municipal de les antigues casernes militars a la Generalitat de Catalunya perquè pugui impartir cursets de formació o...
Resultat ple municipal
8
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADE S EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA . La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sect...
Resultat ple municipal
10
2
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA "PREPARA" . El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i...
Resultat ple municipal
10
1