LFI - subvencions
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DE L VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS . ATÈS que les Corporacions Locals han d’aprovar una ordenança general de subvencions, de conformitat amb el què preveu l’article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de no...
Resultat ple municipal
10
1