LFI - quart cinturó
1
0
Vota!
SOL•LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ). VIST l’escrit RE núm. 2013/494, de data 17 de gener, presentat per la secretària accidental del Consell de la Pagesia, en què tramet l’acord adoptat pel Consell...
Resultat ple municipal
11