PSC-CP - urbanisme
Resultat ple municipal
7
2
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PGOU CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMER CIAL . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR INICI...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMERCIAL . ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenaci&...
Resultat ple municipal
4
5
1
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LA NORMATIVA, SOBRE PREVISIÓ MÍNIMA DE PLACES D'APARCAMENT OBLIGATÒRIES. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR INICI...
Resultat ple municipal
7
1
3
Resultat ple municipal
7
1
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER AL MANTENIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRIS . Atès que La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’inte...
Resultat ple municipal
11