PSC-CP - regidors
3
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ENDERROC DE LES OBRES DEL REGIDOR D’ESPORTS. ATÈS que l’alcalde va signar un decret donant dos mesos per enderrocar les obres il·legals fetes sense permís municipal a casa del regidor d’Esports d’aquest ...
Resultat ple municipal
6
3
2
0
1
Vota!
MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER TAL DE RELLEVAR EL REGIDOR ESTEVE RIBALTA DE TOTS ELS SEUS CÀRRECS, I SUBSTUTIR-LO PER JOSEP ANTON MARÍN. El regidor Josep Anton Marín explica que els companys del partit PSC han perdut la confiança en Esteve Ribalta i per això demanen el seu relleu com a portaveu del grup i el ces...
Resultat ple municipal
3
6
1
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ALS REGIDORS I REGIDORES. ATÈS que es va acordar en Junta de Portaveus que als regidors i les regidores de l’oposició es faria justificació del que perceben casa mes en concepte de les assist&egra...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS . ATÈS que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
FIXAR SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS. El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula la senyora CLAVERIA : Bona Tarda, bé el nostre vot en aquest punt apartat, el número 15, serà negatiu,...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
APROVAR LA DELEGACIÓ DE DIVERSES ATRIBUCIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. El senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula el senyor TORNÉ: Bé, no fa gaires mesos que ja vam recuperar les delegades a la Junta de Govern per aqu...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
ESTABLIR EL RÈGIM DE LA DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES. El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula la Senyora CLAVERIA: Bé, avui comencem una nova legislatura i li he de dir que, a la vista del seu discurs, so...
Resultat ple municipal
5
6