PSC-CP - pressupost
0
0
Vota!
6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació.. Han rebut una subvenció de la diputació de 316.000€. La subvenció que es va donar era per a fer un teatre, que ja estava iniciat pel Sr Torné. L’ajuntamen...
Resultat ple municipal
3
6
2
0
0
Vota!
7.Proposta d’aprovació de la modificació de les condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions previstes en els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2018. Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la disposició addicional segona Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, punt 2, 2a) i 3, de l’Or...
Resultat ple municipal
3
6
2
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici econòmic 2019. PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum del pres...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
8. Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017 Són ens comptes que des del primer moment estan manipulats, quadren perquè els fan quadrar.. Dsenvolupament del Ple: F. Jiménez (PDECAT). Formalització d’un cop ha estat exposat de manera pública. R.Bernabé (ILFC): Votarem en contra. Tots els ajunt...
Resultat ple municipal
3
4
4
0
1
Vota!
3. Proposta d’aprovació de l'acord de modificació del quadre de finançament de l’annex d’inversions del pressupostos generals de la Corporació de l’exercici 2018.. Es traslladen diners dels diferents punts del pressupost i s'augmenta l'endeutament de l’ajuntament. Desenvolupament del Ple: Votació      ...
Resultat ple municipal
3
5
2
1
1
Vota!
2 Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.. Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i l...
Resultat ple municipal
3
1
2
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017. Pla de xoc creat per l’equip de govern. Pressupost augmenta per: - Ingressos 2016 positius - Accions de regularització i revisió en matèria tributària - Gr...
Resultat ple municipal
4
7
4
3
Vota!
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST. Davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecte...
Resultat ple municipal
9
1