PxC - treball
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADE S EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA . La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sect...
Resultat ple municipal
10
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITAT S . Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les pol&...
Resultat ple municipal
8
3