PxC - regidors
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ALS REGIDORS I REGIDORES. ATÈS que es va acordar en Junta de Portaveus que als regidors i les regidores de l’oposició es faria justificació del que perceben casa mes en concepte de les assist&egra...
Resultat ple municipal
10
2
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ELS COBRAMENTS DELS REGIDORS DE GOVERN PER CASAR A LES FRANQUESES DEL VALLÈS . En les ordenances Fiscals de 2012 els partits polítics de CiU, PSC, PP, ERC i UPLF van proposar a aprovar una nova ordenança Fiscal per cobrar una taxa per la celebració de cas...
Resultat ple municipal
5
4
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS . ATÈS que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE COMPETÈNCIES CEDIDES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. ATÈS que en la sessió plenària de la corporació del passat 7/7/2011 es va aprovar la delegació de diverses atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local...
Resultat ple municipal
6
5
1
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA RETALLADA DELS SOUS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI. ATES que la greu crisi económica que esta afectant de forma importan! els recursos municipals i posant en perill el funcionament  normal deis serveis que requereix la ciutadania, ique d...
Resultat ple municipal
6
5