PxC - gènere
8
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de le...
Resultat ple municipal
9
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE DECLARACIÓ DE CONDEMNA A L'ABLACIÓ GENITAL FEMENINA . ATÈS que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que el passat 6 de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerà...
Resultat ple municipal
1
7
3