PxC - drets socials
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS . ATÈS que el passat dia 30 de novembre de 2012, el Consell de Ministres va aprovar un Real Decret Llei de Mesures de Consolidació i Garantia del Sistema de la Seguretat Social, pel qua...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITAT S . Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les pol&...
Resultat ple municipal
8
3
0
0
Vota!
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DELS ARTICLES 2 , 3 I 5.1 DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004, va aprovar inicialment el reglament del registre municipal d’unions estables de ...
Resultat ple municipal
6
5