PxC - administració local
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS . ATÈS que es considera necessari que l’Ajuntament aprovi un nou plec de clàusules administratives generals que s’adeqüi a l’esmentat text refós. AT&Eg...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL . Quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espany...
Resultat ple municipal
11
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. ATÈS que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançam...
Resultat ple municipal
11