ERC - treball
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADE S EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA . La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sect...
Resultat ple municipal
15
1
2
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA "PREPARA" . El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i...
Resultat ple municipal
15
2