ERC - rom
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. El Ple de 25 de maig 2017 va aprovar inicialment el ROM. Modificació de dos articles: L’article 35.2.d) que diu: “d) Podrà manifestar el parer de la corporació...
Resultat ple municipal
10
1
4
0
Vota!
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Relació de fets Per Decret de l’alcalde núm. 1313/2000, de 24 d’octubre, es va elevar a definitiu l’acord del Ple de l’ajuntament de data 28 de juliol de 200...
Resultat ple municipal
11