ERC - regidors
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ALS REGIDORS I REGIDORES. ATÈS que es va acordar en Junta de Portaveus que als regidors i les regidores de l’oposició es faria justificació del que perceben casa mes en concepte de les assist&egra...
Resultat ple municipal
10
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER MILLORAR L'ACCÉS A LA INFORMACI Ó ALS REGIDORS . ATÈS que l’accés a la informació és un dret fonamental per desenvolupar la tasca dels càrrecs electes. ATÈS que el ROM d’aquest ajuntament en...
Resultat ple municipal
2
4
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS . ATÈS que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
FIXAR SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS. El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula la senyora CLAVERIA : Bona Tarda, bé el nostre vot en aquest punt apartat, el número 15, serà negatiu,...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
APROVAR LA DELEGACIÓ DE DIVERSES ATRIBUCIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. El senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula el senyor TORNÉ: Bé, no fa gaires mesos que ja vam recuperar les delegades a la Junta de Govern per aqu...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
ESTABLIR EL RÈGIM DE LA DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES. El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions. Pren la paraula la Senyora CLAVERIA: Bé, avui comencem una nova legislatura i li he de dir que, a la vista del seu discurs, so...
Resultat ple municipal
5
6