ERC - pressupostos
0
0
Vota!
PROPOSTA D'ACORD DE GENERACIÓ DE CRÈDIT PEL PRÉSTEC ICO DE 7.004.315,57 € OBTINGUT EN BASE AL REIAL DEC RET LLEI 4/2012 . VIST que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termi...
Resultat ple municipal
5
3
3
0
0
Vota!
RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 . ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR inicialme...
Resultat ple municipal
5
6
1
1
Vota!
APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2012 . VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2012, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat ...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la construc...
Resultat ple municipal
11