ERC - ordenances fiscals
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
9
1
1
0
Vota!
11 PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA PER A L’EXERCICI 2017. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’article 6 únicament pel que fa a les Regles particulars d’aplicació de l&...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2017. L'estat central puja l'IBI. L'ajuntament en congela l'augment, però fa cinc anys el va pujar el 14%. Desenvolupament del Ple: Rafa Bernabé (ILFC): Fer una re...
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
2
1
7