CpF - rom
4
0
Vota!
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Relació de fets Per Decret de l’alcalde núm. 1313/2000, de 24 d’octubre, es va elevar a definitiu l’acord del Ple de l’ajuntament de data 28 de juliol de 200...
Resultat ple municipal
11