CpF - plantilla
2
0
Vota!
4.Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball . Es proposa aprovar l’increment corresponent a l’ 1 % de les retribucions del personal al servei d’aquesta administració previst a la Llei de Pressupostos Generals de l&rsqu...
Resultat ple municipal
9
5
1
Vota!
3.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat per les tasques de professional especialista d’innovació en comunicació estratègica i tecnològica, amb una ...
Resultat ple municipal
10
1
1
Vota!
13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L’ANUALITAT 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Proposta de crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup A1,CD 22 i CE 12.000,- Euros, a partir de la recepció d'escrit de la Direcció ...
Resultat ple municipal
11