CpF - hisenda
Resultat ple municipal
8
3
1
2
Vota!
8.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de l'anomenat Pla Rajoy. Manisfestar que l'existència del Pla d'Ajust i llurs prèstecs limita la gestió i administració del nostre municipi. Manifestar la voluntat del Ple de reduir ...
Resultat ple municipal
9
0
3
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. • 0001 – Solar emplaçat en la carretera de Cànoves, 31 corresponent a la cessió de l’aprofitament mig de la UA-15 d’acord amb la reparcel·laci&oac...
Resultat ple municipal
7
3
Resultat ple municipal
10
0
1
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Delegar, en una duració de dos anys prorrogables, en la Diputació de Barcelona les competències de recaptació de l'ingrés de dret públic (quotes urban&...
Resultat ple municipal
6
3
0
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL COBRAMENT DE SUBVENCIONS EN DIVERSOS SERVEIS, PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el pagament de les quantitats compromeses i les no pagades dels ajuts compromesos, a les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Ba...
Resultat ple municipal
9
1
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL. Rebaixar l'IVA dels béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el 4% per al llibre...
Resultat ple municipal
9