PP - posició
0
0
Vota!
RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS . VIST l’escrit presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs el dia 16 de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/81 84, en el qual sol·licita que...
Resultat ple municipal
14
2
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA . L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur h...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I EL PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA . La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes de la població, juntament a una gestió política per part del Gov...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI . ATÈS que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i d...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALIS TES DE CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL. ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. ...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER L'ABOLICIÓ DE L'ÚS DE LES BALES DE GOMA . ATÈS que els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en manifestacions i esdeveniments públics. ATÈS que la dotaci&oac...
Resultat ple municipal
12
5