PP - gènere
8
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de le...
Resultat ple municipal
16
1
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ACTUACIONS PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ . Nos encontramos en el momento de mayor desigualdad social que ha vivido España en su etapa democrática actual. Cinco años de destrucción de puestos de trabajo nos han co...
Resultat ple municipal
6
9
1