PP - drets socials
0
0
Vota!
APROVAR EL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL PERÍODE 2012-2019 . ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR el “P...
Resultat ple municipal
11
3
3
Resultat ple municipal
14
2
1
0
0
Vota!
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DELS ARTICLES 2 , 3 I 5.1 DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004, va aprovar inicialment el reglament del registre municipal d’unions estables de ...
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ. Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de les Franqueses del Vall&egra...
Resultat ple municipal
12
5