PPC - trànsit
0
0
Vota!
13 Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a l'adopció de mesures per regular i reglamentar la circulació dels patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal . Proposa: 1. Iniciar el debate y los cambios necesarios en el área de movilidad del Ayuntamiento con el objetivo de elaborar la correspondiente normativa que incluya las autorizacion...
Resultat ple municipal
9
2
3
1
Vota!
15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS. Com que hi ha un tram de 500 metres sense separador i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat té previst eixemplar-lo en dos carrils, la moció demana que l'ajun...
Resultat ple municipal
11