PPC - territori
1
0
Vota!
6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del catàleg per a la protecció d’arbres d’especial interès del municipi de les Franqueses del Vallès per a la descatalogació del Roure de Can Bruguera (ail.01). El roure és mort i el propietari demana permís per tallar-lo per evitar accidents. Com s’hauria d’haver cuidat l’arbre? El catàleg inclou un apartat de prot...
Resultat ple municipal
4
6
2
2
Vota!
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 4 al·legacions presentades, 3 rebutjades i 1 acceptada parcialment. Resultat del Ple: E. Pericas (ILFC). Aquest catàleg de camins municipals és un catàleg de cam...
Resultat ple municipal
6
4
Resultat ple municipal
11
6
0
Vota!
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE FIGARÓ-MONTMANY, CÀNOVES I SAMALÚS, L’AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS, INCOAT PER L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA. VIST l’acord de Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015 (RE 8966/2015 de 9 de desembre), en el qual acorda incoar expedient de delimi...
Resultat ple municipal
6
4