PPC - plantilla
1
0
Vota!
4 Proposta d'aprovació de l'elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, de les Franqueses del Vallès. ATÈS que durant el termini de presentació de sol·licituds, per al càrrec de jutge/essa de pau titular s’ha presentat una única sol·licitud: 2018-...
Resultat ple municipal
4
7
0
1
Vota!
9 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE PER L’AMPLIACIÓ DEL NOMBRE, I DETERMINACIÓ DE LES CARACTERISTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. Proposa: Incorporar el lloc de treball de Coordinador/a de premsa en règim de personal eventual ampliant fins a dos llocs de treball en règim de personal eventual amb les caracter...
Resultat ple municipal
4
7
1
1
Vota!
13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L’ANUALITAT 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Proposta de crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup A1,CD 22 i CE 12.000,- Euros, a partir de la recepció d'escrit de la Direcció ...
Resultat ple municipal
11
1
2
Vota!
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. De conformitat amb el que disposa que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 de Decret...
Resultat ple municipal
1
10