CiU - territori
1
0
Vota!
6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del catàleg per a la protecció d’arbres d’especial interès del municipi de les Franqueses del Vallès per a la descatalogació del Roure de Can Bruguera (ail.01). El roure és mort i el propietari demana permís per tallar-lo per evitar accidents. Com s’hauria d’haver cuidat l’arbre? El catàleg inclou un apartat de prot...
Resultat ple municipal
10
6
2
2
Vota!
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 4 al·legacions presentades, 3 rebutjades i 1 acceptada parcialment. Resultat del Ple: E. Pericas (ILFC). Aquest catàleg de camins municipals és un catàleg de cam...
Resultat ple municipal
12
4
1
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER ATURAR LA LICITACIÓ DEL QUART CINTURÓ ENTRE TERRASSA I GRANOLLERS. Proposa Manifestar el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la moció aprovada el passat dia 15 pel Parlament de Catalunya, moció que reclama al govern de ...
Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
17
2
0
Vota!
5.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA. Aprovar l'acta lliurada el dia 3 de maig de 2016 a l’ajuntament de la Garriga Desenvolupament del Ple: Jordi Ganduxé (CiU): Defensa el punt i explica que no es modifica...
Resultat ple municipal
15
6
0
Vota!
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE FIGARÓ-MONTMANY, CÀNOVES I SAMALÚS, L’AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS, INCOAT PER L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA. VIST l’acord de Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015 (RE 8966/2015 de 9 de desembre), en el qual acorda incoar expedient de delimi...
Resultat ple municipal
12
4