CiU - serveis
0
2
Vota!
6. Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya.. Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu l’obligació de totes les administracions publiques, ...
Resultat ple municipal
9
6
2
0
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. Sagafa la proposta del CONSORCI de LOCALRET i es copia per a Les Franqueses   Resultat del Ple: F. Jiménez (CIU). Garantir el progrés de l'administració el...
Resultat ple municipal
12
4
2
2
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ACONSEGUIR EL MUNICIPI D’ESPANYA MÉS RESPECTUÓS AMB ELS ANIMALS. Proposa: INSTAR al gobierno municipal para que dé impulso para la realización de las siguientes actuaciones, a través de los órganos municipales competentes y de las...
Resultat ple municipal
12
1
Resultat ple municipal
9
7
0
2
Vota!
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. El concurs l'ha guanyat SERSA per punts. Guanyen per l'oferta tècnica. També ofereixen rebaixa en el preu i comprar maquinaria antiga. FCC, que ha estat exclosa junt amb u...
Resultat ple municipal
9
6
0
6
Vota!
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. S'han presentat ofertes per part de les següents empreses: - SERVEIS REUNITS, SA - VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA - TALHER, SA ...
Resultat ple municipal
9
7