CiU - hisenda
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
12 Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit de ple número 004/2018 del pressupost vigent de la Corporació . Es proposa: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 003/PLE, amb la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de dife...
Resultat ple municipal
9
6
2
2
0
Vota!
8. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 001/2018, amb la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. El projecte 2017-109 Remodelació illa carrer Rosselló 2a i 3a fase és un projecte iniciat l’exercici 2017 amb finançament afectat, part per una subvenció de...
Resultat ple municipal
9
5
3
1
2
Vota!
8.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de l'anomenat Pla Rajoy. Manisfestar que l'existència del Pla d'Ajust i llurs prèstecs limita la gestió i administració del nostre municipi. Manifestar la voluntat del Ple de reduir ...
Resultat ple municipal
15
0
2
Vota!
3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 001/2017 amb modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.. L’import màxim que es pot destinar a inversions financerament sostenibles és de 1.352.915,27€, amb el ben entès que aquest destí queda condicionat a l’a...
Resultat ple municipal
9
6
1
0
3
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. • 0001 – Solar emplaçat en la carretera de Cànoves, 31 corresponent a la cessió de l’aprofitament mig de la UA-15 d’acord amb la reparcel·laci&oac...
Resultat ple municipal
13
3
Resultat ple municipal
16
0
1
Vota!
6 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015. Es proposa aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i...
Resultat ple municipal
10
7
2
1
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ. Es presenta a aprovació l’expedient de modificació de crèdits nº 2/2016, en la forma de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent à...
Resultat ple municipal
9
2
4
0
1
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Delegar, en una duració de dos anys prorrogables, en la Diputació de Barcelona les competències de recaptació de l'ingrés de dret públic (quotes urban&...
Resultat ple municipal
12
3
1
1
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014. Aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i la societat Les Fr...
Resultat ple municipal
8
5
2
0
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL COBRAMENT DE SUBVENCIONS EN DIVERSOS SERVEIS, PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el pagament de les quantitats compromeses i les no pagades dels ajuts compromesos, a les llars d’infants, l’escola de música i el Pla de Ba...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL. Rebaixar l'IVA dels béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el 4% per al llibre...
Resultat ple municipal
15
1