ordenances fiscals 2015-2019
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
3
4
4
0
0
Vota!
6. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refó...
Resultat ple municipal
3
3
4
0
0
Vota!
10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva. Antecedents: L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sen...
Resultat ple municipal
9
1
1
1
Vota!
13. Proposta d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018.. Tarificació de l'àrea de cultura que no s'havia iniciat, sembla que hi hauria de ser. Cal revisar-la. Pujada d'un 2% del servei de proveïment d’aigua potabl...
Resultat ple municipal
3
1
6
1
0
Vota!
11 PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA PER A L’EXERCICI 2017. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’article 6 únicament pel que fa a les Regles particulars d’aplicació de l&...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
12 PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de les Franqueses d...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2017. L'estat central puja l'IBI. L'ajuntament en congela l'augment, però fa cinc anys el va pujar el 14%. Desenvolupament del Ple: Rafa Bernabé (ILFC): Fer una re...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
Desenvolupament del Ple extraordinari. Ferran Jiménez (CIU) explica la proposta:. Cal destacar que el criteri general és una congelació de les taxes i dels preus públics en la mateixa linia que els dos darrer...
Resultat ple municipal
3
2
5
1
4
Vota!
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2016. S'aprova providsionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de distribució i subministramen...
Resultat ple municipal
10
Resultat ple municipal
2
1
7